Ecclesiastes 7:1-14 (Opposite Day) Pastor Jon Bones

April 03, 2016